വിവിധ ഇനം സോളാർ ഉല്പന്നങ്ങൾ | SOLAR PRODUCTS…….

വിവിധ ഇനം സോളാർ ഉല്പന്നങ്ങൾ | SOLAR PRODUCTS…….

This video is a demonstration of home solar products. Pls watch full video.

നിങ്ങൾക്ക് ഇ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റ എൻക്വിരി ഉണ്ടങ്കിൽ
അ ഉൽപന്നത്തിന്റ സ്ക്രീൻ ഷൊർട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരുക. ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചുതരുന്നതാണ്.
Mobi 9633 998 998

# Hobby tronix
# Malayalam
# Solar Product

Query Solved
……………………..
Solar wall light
Solar street light
Solar inverter
Solar security light
Solar water heater

401
Like
Save

Comments

Abhinav Prassan says:

Make a video on dc 12v to96v dc booster circuit 10 a

mukkam harismuhammed says:

Mppt gamma how come capacity and price …?

Kh Abdulsaleemhamsa says:

2000wat inverter price

Bino Mon says:

Great effort…

RIYA your mobil no MARKETING says:

Invetter detels

Leave a Reply

%d bloggers like this: